ردیف ارایه دهندگان عنوان ارایه تاریخ ارایه
۱ ردائی
سروری
Bootstrap
AJAX
29/7/93
۲ 6/8/93
3 میلاد طالب MATLAB1 7/8/93
4 وحیدپور؛ حامدیان MATLAB2 20/8/93
5 شاهین رهبر WPF 21/8/93
6 سارا گرزين هاجر پايين محلي
سمیرا روحانی
CSS3
Latex
27/8/93
7 4/9/93
8 نرگس آدینه و مینا شعیری HTML5 5/9/93
10 فاطمه صالحیه
بیدقی، تبیانیان
ASP
HTML5
11/9/93
11 فرهاد رستگار
محمد مهدی درخشانی
jQuery
Inpainting
18/9/93
12 سحربهمنی ، گل آرا قریشی
میلاد امامی
MVC
Adobe Flash CS6
19/9/93
13 مسعود صالحیه
فرشاد روشنیان ، حمید رضا سعادت پور
IDS,IPS
Raw format
25/9/93
14 سجاد بینایی و محمد حسن جمالیان
شیدا دولتی
CISCO packet tracer
javafx
26/9/93