ردیف ارایه دهندگان عنوان ارایه تاریخ ارایه
۱ محمدنژاد WPF 13/12/93
۲ 25/1/94
3 یحیایی MATLAB1 26/1/94
4 مهرنژاد
کریمی خالدی
SEO
CSS
1/2/94
5 بینش ، نجفی ، یحیایی Responsive Web Desgin 2/2/94
6 8/2/94
7 ذوالفقاری ، نصیری Unity 9/2/94
8 رحمانی ، علی بیگی HTML5 15/2/94
9 برهانی فر
سلطانی
Bootstrap
codeigniter
16/2/94
10 حاتمی
مهسا منظمی
JavaScript
jQuery
22/2/94
11 بهنام شیری
مهیا آذری
Latex 23/2/94
12 فیروزیان، انوری MVC 29/2/94
13 مژگان هراتیان
دهقانی
Android
AJAX
30/2/94
14 صبحی ، ابراهیمی
بقا ، محمدیان
PHP
ASP
5/3/94
15 مرجانی، کروبی
رنجبران
MATLAB2
SQL injection
6/3/94