ردیف ارایه دهندگان عنوان ارایه تاریخ ارایه نمره
1 9/8/95
2 12/8/95
3 رومینا محمدزمانی، خسروی
نوروند
WPF
SEO
16/8/95 0.5
1.75
4 عربی، دارابی Android 19/8/95 2
5 23/8/95
6 26/8/95
7 ادبی ، طاهری
اعتماد
Image Processing in MATLAB
Wordpress
3/9/95 3
1
8 هوشمند، نوجوان
چتری، ملک احمدی
HTML,CSS3
WPF part2
7/9/95 1.75
1.25
9 کنشلی، زمندی RESTfull service 14/9/95 2
10 ورامینیان، همتی
امیرصوفی، پوررضاییان
نمایشگرهای E Ink
واقعیت مجازی
17/9/95 2
0.5
11 قادری، مقتدری Latex, Xpersian 21/9/95 3
12 فروهی
مدبری
امیرجان، قلی بیک
DB in Android
کیف پول الکترونیکی
Web crawler
24/9/95 1.75
13 سهراب علایی، توکلی
مصطفایی
Autoplay
Python
28/9/95 1.75
14 حاصلی Bootstrap 1/10/95 2.5
15 عبداللهی، مهربان
مقسومی، پهلوان
امیرصوفی
واقعیت افزوده
PSD to HTML
واقعیت مجازی
5/10/95 1.75
1.25
1.25
16 نورانی
کنشلی
محمودی
محمدزمانی، خسروی
Joomla
Photoshop
Microsoft Lync
WPF
8/10/95
2
1.75
1.25