ردیف ارایه دهندگان عنوان ارایه تاریخ ارایه نمره
1 8/12/95
2 11/12/95
3 15/12/95
4 18/12/95
5 22/12/95
6 25/12/95
7 16/1/96
8 20/1/96
9 اعوانی، رحمانیان Python 23/1/96 2.5
10 آزادواری، موسوی Bootstrap 27/1/96 2.25
11 نودهی، امیدیان PHP 30/1/96 2.25
12 حیدری ، سمیرا حسینی MATLAB 3/2/96 2.25
13 شفیع زاده، محمدی HTML 6/2/96 2.25
14 ارغانی ، غلامی OpenCV 10/2/96 2
15 ظفرقندی، آقایی CSS 13/2/96 1.5
16 قدرتی Image processing in Python 24/2/96 2.25
17 SVG 3/3/96 2
18 قاجار Music in python 7/3/96 1